Privacyverklaring 

Vermeulen Advocatuur is een eenmanszaak die op diverse rechtsgebieden de belangen van haar cliënten behartigt. De bij Vermeulen Advocatuur werkzame advocaten zijn gebonden aan de Advocatenwet en de Gedragsregels 2018 van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op basis van deze regelgeving zijn wij gebonden aan de geheimhouding van jouw persoonlijke gegevens. Vermeulen Advocatuur respecteert de privacy van haar cliënten en andere contacten. 

Onze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren over welke persoonsgegevens wij gebruiken, waarom en wanneer wij gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij jouw persoonsgegevens delen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de relevante wetgeving. 

Wij willen jou er graag op attent maken dat op overeenkomsten die wij met jou sluiten onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn te raadplegen via de volgende link:

https://slachtofferadvocaatvermeulen.nl/algemene-voorwaarden/. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

De huidige op de website beschikbare versie van ons privacyreglement is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 – Begrippen 

  1. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee je als persoon kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overstemming met de relevante wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”. 
  2. Website: www.vermeulenadvocatuur.nl (hierna ook: ‘de website’); 
  3. De onderneming: Vermeulen Advocatuur;
  4. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: de beheerder): Sudha Vermeulen, gevestigd te Culemborg aan de Anthonie van Diemenstraat 19 (4104 AD), KvK nummer: 72434600. 

Artikel 2 – Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens

Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens zowel direct, als indirect, van jou zelf dus en van derden. Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens van verschillende overheidsinstanties zoals de Politie, het Openbaar Ministerie, rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad en andere instanties die betrokken zijn bij onze praktijkvoering. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens ook verkrijgen via verschillende hulpverleningsinstanties zoals Reclassering Nederland, het UWV en gecertificeerde instellingen die belast zijn met de uitvoering van jeugdhulpverlening. Ook kan het zijn dat wij persoonsgegevens ontvangen van een wederpartij, aangevers of medeverdachten of via een advocaat die betrokken is bij een civiele procedure.

Artikel 3 – Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou

Wij verwerken niet zomaar persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn om ons werk voor jou als klant zo goed mogelijk te kunnen doen. Wij verwerken van jou in ieder geval alle persoonsgegevens die nodig zijn om contact met je op te nemen zoals: volledige naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ook kan het zijn dat wij contactgegevens verwerken van gezinsleden en/of relaties wanneer dit nodig is, bijv. in het geval een cliënt gedetineerd is.  

Verder verwerken wij alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van een optimale dienstverlening en persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn om te verwerken, zoals financiële persoonsgegevens, Burgerservicenummer en ID, paspoort of rijbewijs. Onderdeel van persoonsgegevens die relevant zijn voor de juridische dienstverlening kunnen bijzondere persoonsgegevens zijn. Dit zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens die te maken hebben met afkomst, politieke voorkeur, genetische gegevens, medische gegevens, biometrische gegevens en seksuele voorkeur of gedrag. 

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is zowel een wettelijke verplichting als een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met jou te sluiten. 

Artikel 4 – Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om een optimale juridische dienstverlening te kunnen leveren. Dit houdt onder andere in dat wij die persoonsgegevens verwerken om je bij te staan in een juridische procedure maar bijvoorbeeld ook bij het aanvragen van een toevoeging wanneer je daarvoor in aanmerking komt en het innen van verschuldigde bedragen. Daarnaast kunnen wij adviseren, bemiddelen of verwijzen op basis van jouw persoonsgegevens. Ook hebben wij jouw persoonsgegevens nodig om met je te communiceren of contact met je op te nemen. Op ons rust de wettelijke verplichting te controleren op tegenstrijdige belangen. Hiervoor verwerken wij jouw persoonsgegevens dus ook. 

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit zomaar verwerken voor een ander doel. Mocht het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel verwerken, dan informeren wij je vooraf hierover. Voor meer uitleg over onze doelen kun je altijd contact met ons opnemen. 

Art. 5 – Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. Wij vragen jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Ook zijn wij wettelijk verplicht om deze persoonsgegevens te verwerken en zijn de persoonsgegevens noodzakelijk voor onze dienstverlening aan jou en de overeenkomst die wij met jou sluiten. In sommige gevallen zijn jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor het instellen, onderbouwen of uitoefenen van een rechtsvordering, ofwel voor de behandeling van jouw zaak. 

Art. 6 – Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk. Wij hebben dan ook de volgende bewaartermijnen vastgesteld welke mede zijn bepaald door wettelijke verplichtingen: financiële persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens bewaren wij vijf jaren en persoonsgegevens die nodig zijn voor onze beroepsaansprakelijkheid bewaren wij twintig jaren. Persoonsgegevens die nodig zijn voor de controle op tegenstrijdige belangen worden bewaard voor de duur van het bestaan van het samenwerkingsverband en diens opvolger. Overige persoonsgegevens worden gewist zodra de noodzaak tot het bewaren vervalt. 

Art. 7 – Wie ontvangen jouw persoonsgegevens

Dit zijn partijen die betrokken zijn bij een juridisch geding en/of hulpverleningsinstanties. Dit zijn onder meer het Openbaar Ministerie, de rechtbanken, de gerechtshoven, de Hoge Raad het UWV, de kinderbescherming of de reclassering. Ook andere advocaten binnen ons kantoor ontvangen wanneer het daar belang bij is, bijvoorbeeld in het geval van waarneming of advies, jouw persoonsgegevens. Ook kan het zijn dat een deskundige jouw persoonsgegevens ontvangt wanneer dat nodig is. Verder ontvangen onze administratiekantoren en accountants jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwerking van financiële gegevens bijvoorbeeld voor het maken van een aan jou of derden te sturen nota. Jouw persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligd systeem en worden niet aan derden verstrekt, behoudens de wettelijke verplichtingen of indien dit noodzakelijk is. 

Art. 8 – Beveiliging

Wij dragen zorg voor de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Met onze verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens. 

Art 9 – Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen dan zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogt brengen van wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen. 

Art. 10 – Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, zijn van jou persoonlijk. Daarom heb jij de volgende rechten:

Het recht om jouw toestemming in te trekken
Je hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere rechtsgrond, jouw persoonsgegevens niet meer verwerken. 

Recht van Inzage
Op jouw verzoek zullen wij je meedelen of er iets, en zo ja wat, er met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen je dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw persoonsgegevens. Ook zullen wij jou zo mogelijk meedelen welke periode jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en/of op welke basis waarvan die periode wordt bepaald. 

Recht op rectificatie
Mocht het zo zijn dat wij onjuiste persoonsgegevens van jou verwerken, dan heb je het recht om deze door ons te laten aanpassen, te verbeteren of aan te vullen.

Recht op gegevenswissing
In sommige gevallen heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten wissen. Hieraan zijn wel vereisten verbonden. Ook zijn er sommige uitzonderingen te maken die op onze organisatie van toepassing zijn. 

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt als betrokkene recht om de verwerking van jouw persoonsgevens te beperken wanneer je bijvoorbeeld vindt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van jou verwerken of wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig zouden verwerken.
Doe je een beroep op één van bovenstaande rechten? Dan brengen wij ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens op de hoogte hiervan. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt terug te krijgen. Wanneer het mogelijk is kunnen wij deze verstrekte persoonsgegevens rechtstreeks doorsturen naar een andere partij wanneer je hier om verzoekt. 

Recht van bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dit bezwaar moet je onderbouwen waarom je een belang hebt bij het niet langer verwerken van jouw persoonsgegevens. 

Recht om een klacht in te dienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat geheel is gebaseerd op automatische besluitvorming of profilering wanneer dit gevolgen voor jou kan hebben. 

Mededeling van inbreuk in verband met persoonsgevens van betrokkene
Op het moment dat er een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, delen wij jou dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil je meer weten dan kun je contact met ons opnemen. 

Wil je gebruik maken van jouw rechten? Neem dan contact met ons op! Wanneer een verzoek bij ons binnenkomt met betrekking tot bovenstaande rechten dan moeten wij nagaan door wie zo’n verzoek wordt gedaan. Dit doen wij door van jou een kopie te vragen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. De pasfoto op het identiteitsbewijs mag worden afgeschermd. Wij behandelen alleen verzoeken op basis van jouw eigen persoonsgegevens. 

Heb je nog vragen of zijn zaken onduidelijk? Neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op:

Vermeulen Advocatuur
Sudha Vermeulen
Anthonie van Diemenstraat 19
4104 AD  Culemborg
per e-mail: info@vermeulenadvocatuur.nl en via telefoonnummer: 06 – 188 78 2880345 – 54 48 12.
BTW Nummer: NL001138124B60

Direct contact?

Juridisch advies nodig? Bel direct 06 – 188 78 288.
Stuur je liever een bericht? Laat hier jouw gegevens achter en je ontvangt binnen 1 werkdag een reactie per e-mail, volledig gratis!

Kan ik je helpen?

Heb je een vraag? Stuur mij een bericht en ik laat zo snel mogelijk iets horen!